do kasy suma: 0,00 zł
 
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Invex Remedies Sp. z o.o.

 

§ 1. Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym
 2. SprzedawcaInvex Remedies Sp. z.o.o, Kielce 25-323, Al. Solidarności 34, NIP 657-29-00-104, REGON 260512425
 3. Konsument –  osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w rozumieniu art. 22¹ oraz art. 385¹ art. 385³ Kodeksu Cywilnego)
 4. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem invexremedies.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów sklepu Internetowego
 6. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu Internetowego
 9. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego invexremedies.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych Zamówienia.
 10. Indywidualne konto Klienta – funkcjonalność Sklepu Internetowego invexremedies.pl, dające możliwość robienia zakupów bez ponownego wprowadzania danych identyfikujących Klienta oraz brania udziałów w konkursach dla Klientów.
 11. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 12. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 • - zasady dokonywania rejestracji i korzystania z indywidualnego konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego;
 • - warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego
 • - zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego

3. Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być zawierane przez osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5. Informacja o cenie podawana na stronie invexremedies.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 

§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

  1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego można uprzednio zarejestrować się na stronie internetowej, invexremedies.pl, zalogować pod wskazanym adresem lub dokonać zakupu bez logowania i rejestracji, a następnie dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie lub usuwanie z Koszyka.
  3. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego. W przypadku braku dostępności Towaru, na stronie wyświetli się odpowiedni komunikat.
  4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się komunikatami podanymi na stronie.
  5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
  6. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   • - zamówionego Towaru,
   • - jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów,
   • - wybranego sposobu dostawy,
   • - kosztów dostawy,
   • - wybranej metody płatności,
   • - wybranego adresu dostawy.

7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Spółką Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

 

§ 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego można uprzednio zarejestrować się na stronie internetowej, invexremedies.pl, zalogować pod wskazanym adresem lub dokonać zakupu bez logowania i rejestracji, a następnie dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie lub usuwanie z Koszyka.
 3. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego. W przypadku braku dostępności Towaru, na stronie wyświetli się odpowiedni komunikat.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się komunikatami podanymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
 6. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • - zamówionego Towaru,
  • - jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów,
  • - wybranego sposobu dostawy,
  • - kosztów dostawy,
  • - wybranej metody płatności,
  • - wybranego adresu dostawy.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Spółką Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.
 

§ 5. Sposób i warunki dostawy towaru

Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Polski i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

  1. Dostawy poza obszar Polski mogą byćrealizowane po uprzedniej wycenie wysyłki i jej akceptacji ze strony klienta.
  2. Dostawa zamówionych w sklepie internetowym Towarów, realizowana jest za pośrednictwem:
 

§ 6. Ceny i metody płatności

  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen w dowolnym momencie.
  3. Metody płatności
  • - PayPro
  • - Przelew 24
  • - Płatność u kuriera (pobranie)
 

§ 7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1.Każdemu klientowi, będącemu Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ oraz art. 385 ¹ – 385 ³ Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze Sklepu Internetowego przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane na adres:

  • - drogą pocztową – INVEX REMEDIES SP.Z.O.O, 25-323 KIELCE, AL.SOLIDARNOŚCI 34
  • - drogą elektroniczną – biuro@invexremedies.pl, z wyróżnieniem w tytule e-maila numeru Zamówienia oraz sformułowaniem „odstąpienie od umowy”.

2. Prawo do odstąpienia przysługuje Konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, od momentu otrzymania towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

3. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku Towarów, które nie posiadają fabrycznych opakowań i zabezpieczeń oraz noszą ślady użytkowania.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

5. Zakupiony towar należy zwrócić na adres INVEX REMEDIES SP.Z.O.O, 26-052 NOWINY, UL.PRZEMYSŁOWA 20.

6. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7. Wszystkie płatności otrzymane od Klienta zwracającego Towar, w tym koszty dostawy(za wyjątkiem różnicy pomiędzy kosztami dostawy w trybie ekspresowym a kosztami dostawy w trybie zwykłym) zostaną zwrócone w terminie 14 dni od momentu otrzymania towaru. 

 

§ 8. Reklamacje

 1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, a także związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, należy kierować na adres: biuro@invexremedies.pl lub adres pocztowy: Kielce, al. Solidarności 34. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, w jakim czasie reklamacja zostanie rozpatrzona.
 2. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z Zamówienia przysługuje Klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego oraz art. 385 ¹ – art. 385³ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego oraz art. 385 ¹ – art. 385³ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. Administratorem danych osobowych Klientów sklepu jest Invex Remedies Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 34. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów są szczegółowo opisane w Polityce Prywatności dostępnej na stronie: www. invexremedies.pl. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu każdy użytkownik powinien zapoznać się z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Copyright 2023 by Invex Remedies | Wszelkie prawa zastrzeżone Realizacja: Massinternet
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl